https://www.funidelia.cz/cart

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Ochrana dat je věcí důvěry a vaše soukromí je pro nás velice důležité. Proto jsme přizpůsobili naše pravidla pro ochranu soukromí legislativě v České republice (a Evropě) podle nového nařízení. Funidelia prohlašuje, že vyhovuje nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Evropské rady z 27. Dubna 2016 o ochraně osob během zpracovávání osobních údajů a volného pohybu těchto údajů.

Za web Funidelia.cz zodpovídá společnost Funiglobal Development S.L., (dále jen FUNIDELIA) což je španělská společnost s ručením omezeným, registrovaná v rejstříku Zaragoza Mercantile Registry, Volume 4257, Folio 24, Sheet Z-63129, druhý zápis a s identifikačním číslem plátce daně B22370902. Její registrovaná kancelář se nachází na Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Španělsko. Můžete nás kontaktovat skrze náš kontaktní formulář .

Osobní údaje, které musíte poskytnout Funidelia (a které o vás Funidelia získá) je vaše jméno a příjmení, emailová adresa, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, zakoupené zboží a jeho množství, a způsob platby (pouze zvolený způsob platby, nikoli bankovní údaje). Tyto údaje jsou nezbytné pro naplnění předmětu s vámi uzavřené smlouvy. Můžete kdykoliv zažádat o jejich úpravu, smazání nebo odstranění legálním způsobem.

Funidelia zaručuje, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno transparentním, zákonným způsobem. Budou shromažďována pro konkrétní, výslovné a zákonné účely, popsané v těchto zásadách Ochrany soukromí, a budou používána pouze s vaším souhlasem. Máte právo svůj souhlas kdykoliv zrušit.

Ve Funidelia používáme vámi poskytnuté informace za účelem smluvního vztahu, uzavřeného s vámi. (Odeslání objednávky správné osobě a na správnou adresu, řešení požadavků nebo otázek které můžete mít, odeslání všech nezbytných informací o vašich nákupech a poskytování informací o produktech Funidelia). S těmito informacemi také můžeme zlepšovat vaše uživatelské pohodlí při procházení webu ukazováním produktů podle vašich zájmů. Na základě vámi poskytnutých informací Funidelia vytváří komerční profily za účelem nabídky upravené a personalizované reklamy podle potřeb uživatelů (remarketing), stejně jako zasílání komerční komunikace, reklamy a slev (newlettery) specifičtěji zaměřených podle zájmu. Samozřejmě pouze za předpokladu předchozího souhlasu ze strany zákazníka.

Poskytnuté osobní údaje budou uchována po nezbytnou dobu za účelem zpracování. V případě komerční komunikace s nimi bude manipulováno pouze se souhlasem zúčastněné strany a pokud tato nepožádala o jejich smazání. V případě užitečných dat pro naplnění obchodního vztahu budou data uchovávána po dobu zákonem stanovené lhůty.

Data budou sbírána pouze pro zákonné účely, zde uvedené a nebudou dále zpracovávána žádným způsobem, nekompatibilním s těmito účely.

V tomto smyslu vás informujeme, že za účelem naplnění předmětu smlouvy (odeslání vaší objednávky) nebo za účelem informování o případných událostech během procesu přepravy můžete obdržet související komunikaci skrze vámi poskytnuté prostředky (email nebo telefon). Tyto prostředky jsou nezbytně nutné pro správné provedení smlouvy. V tomto smyslu proto, dokud nebude proces dokončen, nebude z vaší strany možné vznést námitku proti zpracovávání vašich dat, protože pokud nám tyto informace neposkytnete, nebude možné splnit naši část plnění smlouvy, jak je v kupní smlouvě uvedeno.

Stejně tak, pokud zaškrtnete políčko souhlasu s převodem vašich dat pro komerční komunikaci, nám dáváte svolení, abychom vám zasílali reklamní sdělení informativní povahy, slevy a reklamy, upravené podle vašich zájmů. Stejným způsobem můžete tento souhlas odvolat a snadné ho bez poplatku zrušit písemnou žádostí na adresu Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spain nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

V krátkosti, zákonný podklad, na kterém je založeno zpracovávání vašich osobních údajů, vychází z potřeby tohoto zpracování za účelem provedení smlouvy o koupi a prodeji, uzavřené s vámi. Rovněž je založen na potřebě zpracovávat data za účelem odesílání komerční komunikace na základě vašeho souhlasu a legitimním zájmu Funidelia (statistické účely, průzkum trhu, jiné průzkumy atd.) za předpokladu, že nejsou poškozována vaše práva nebo zájmy.

Funidelia předpokládá, že data byla vložena uživatelem nebo osobou, uživatelem pověřenou, a že jsou pravdivé a přesné. Je jen na vás, abyste své údaje aktualizovali. Proto jen vy zodpovídáte za správnost dat a Funidelia nenese žádnou zodpovědnost za nesprávnost vašich zákaznických osobních údajů. Jestliže souhlasíte s našimi podmínkami ochrany soukromí, prohlašujete, že všechny informace které nám poskytnete, jsou pravdivé a že jste si vědomi, že jen vy zodpovídáte za jakoukoliv škodu, která těmito informacemi může společnosti Funidelia vzniknout.

Je přísně zakázáno zasílat skrze tento web osobní údaje uživatelům, kterým je méně, než 16 let. Z tohoto důvodu, jestliže vkládáte své osobní údaje na náš web, prohlašujete, že je vám alespoň 16 let, nebo více.

Přijetí těchto zásad ochrany soukromí je povinné pro nákup na Funidelia a pro zasílání jakýchkoliv dotazů přes kontaktní formulář. Prostou návštěvou webu uživatelé neposkytují žádné osobní informace, a nejsou tedy povinni tak učinit. Zákazníci a uživatelé souhlasí s procházením webu a se správným používáním jeho obsahu a s tím, že se nedopustí žádného protiprávního jednání vůči němu.

Poskytnuté údaje mohou být zákonně předány našim poskytovatelům služeb, se sídlem mimo Evropskou obchodní oblast (EEA). Společnosti, sídlící mimo EEA podléhají Štítu soukromí (pokud se nacházejí v USA) neb jiným zákonným nařízením. Poskytovatelé služeb mohou být například přepravní společnosti, které mohou zasílat personalizovanou obchodní komunikaci jménem Funidelia, a další prostředky v rámci zákona.

Funidelia je povinna dodržovat nejvyšší diskrétnost ohledně informací, které nám poskytnete, a používat je pouze pro uvedené účely. V souladu se současným zákonem o ochraně dat Funidelia prohlašuje, že přijala vhodnou úroveň ochrany osobních údajů, poskytnutých zákazníkem a navíc, použít všechny prostředky a metody pro zabránění ztráty, zneužití, změny, nedovoleného přístupu a odstranění těchto dat.

Ve Funidelia používáme technologii SSL, která nám umožňuje zakódovat údaje, které nám poskytnete a zabránit přístupu k nim třetími stranami. Nicméně nejdůležitější ochranou je vaše vlastní heslo. Nikdy své heslo nesdělujte třetí straně a zabraňte přístupu k vašemu účtu.

Data, která nám poskytnete, budou používána pouze pro zpracovávání objednávek a zlepšování našich služeb, ale nikdy je nepředáme třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu.

Máte právo vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás máme. Stejným způsobem máte právo vyžádat si opravu, pozastavení nebo omezení jejich zpracování, stejně jako odmítnout souhlas s použitím vašich údajů nebo s jejich převodem, a to kdykoliv, pokud již není zapotřebí je uchovávat za účelem, za kterým byly údaje nahrány (konkrétně naplnění předmětu kupní smlouvy, odeslání vaší objednávky).

Vaše práva jsou následující:

  • Právo nesouhlasit. Můžete nesouhlasit se zpracováním vašich údajů stáhnutím souhlasu, který jste předtím dali. Tímto způsobem nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat pro komerční účely. Budeme zasílat pouze komunikaci, nezbytnou pro splnění předmětu smlouvy, nebo upozornění v případě, že dojde během procesu k nepředvídatelné události.
  • Právo na přístup. Máte plný přístup k všem informacím, které o vás máme a k účelu, za jakým je shromažďujeme, ať už za vašimi vlastními účely a pro komunikaci s třetími stranami, ať už pro zákonné důvody nebo s vaším předchozím souhlasem.
  • Právo na změnu. Můžete svá data upravit a aktualizovat, kdykoli budete chtít.
  • Právo na získání. Máte právo snadno stáhnout tyto informace ze svého uživatelského účtu.
  • Právo na smazání. Můžete požádat o smazání vašich dat, jakmile vyprší zákonná lhůta pro jejich uchování v souladu s platnými předpisy.

Abyste mohli tato práva využít, musíte nás kontaktovat prostřednictvím zprávy skrze náš kontaktní formulář, nebo poštou na adresu Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Španělsko. Abyste tak mohli učinit, musíte prokázat svou totožnost přiložením fotokopie svého průkazu totožnosti.

Také vás informujeme, že můžete vznést stížnost ke kompetentnímu nadřízenému úřadu pro Ochranu dat, jestliže máte pocit, že vaše práva byla jakýmkoliv způsobem poškozena. Abyste mohli tohoto práva využít, podívejte se na stránku: edps.europa.eu

Podmínky ochrany soukromí Funidelia jsou přizpůsobeny zákonům, platným v České republice (a Evropě) podle nového nařízení. Funidelia prohlašuje, že vyhovuje nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Evropské rady z 27. Dubna 2016. Čas od času můžeme kterýkoliv bod v našich podmínkách ochrany soukromí upravit či změnit v souladu s platným zákonem nebo vyhláškou. Doporučujeme proto, si tyto podmínky pravidelně přečíst, než učiníte objednávku, abyste si byli případné změny vědomi.

Top