Ochrana vašich osobních údaju je naší prioritou. S Vašimi osobními údaji budeme vždy nakládat v souladu a aktuálne platnými Zásadami ochrany osobních údaju a pouze za úcelem provedení transakce.

Vaše osobní údaje budeme používat výhradne za tímto úcelem ci v prípade pozdejších stížností a pripomínek. Osobní údaje zahrnují: titul, jméno, pohlaví, e-mailovou adresu, PSC, poštovní adresu, dorucovací adresu, telefonní císlo, císlo faxu, detaily platby, informace o karte, detaily bankovního spojení, IP adresu apod.

V souladu se zákonem o ochrane osobních údaju (Fundamental Law of the Privacy of Personaly Details) 15/1999 z 13. prosince Vás FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. (odted jen Funidelia) upozornuje na existenci složky obsahující Vaše osobní údaje. Tato složka je vytvorena a spadá pod správu spolecnosti Funidelia. Tato složka zahrnuje detaily získané z Vaší cinnosti na stránkách www.funidelia.cz, jež je registrovaná pod Španelským národním institutem na ochranu osobních údaju (Spanish National Institute of Data Privacy).

Informace obsažené v této složce jsou používány k ujištení, že objednávka bude odeslána na správnou adresu a správné osobe, k reakci na dotazy a pripomínky, které od Vás obdržíme a k zasílání všech potrebných informací týkajících se objednávky prostrednictvím e-mailu ci jiných komunikacních prostredku (napr. SMS). Tyto informace, stejne jako další informace, s jejichž sdílením zákazník souhlasí užíváním našich stránek, mohou být sdíleny s tretí stranou výhradne za úcelem zasílání nabídek prizpusobených preferencím zákazníka.

V souladu s ustanoveními v zákonu o ochrane osobních údaju (Fundamental Law of the Privacy of Personal Details) 15/1999 má zákazník právo kdykoli zmenit, vymazat ci odmítnout poskytnutí osobních údaju obsažených v této složce. Pro uplatnení tohoto práva nás prosím kontaktujte prostrednictvím e-mailu na info@funidelia.cz ci poštou na adresu at Funiglobal Development S.L, Calle Alfonso I. Edificio Business Plaza 14. Planta 5ª. Oficina 2. 50003 Zaragoza – Spain. Prosíme, vždy uvedte Vaše celé jméno a e-mailovou adresu použitou k registraci na našich stránkách.

Funidelia se zavazuje nakládat s informacemi diskrétne a pouze za výše zmínenými úcely. V souladu se soucasnou legislativou upravující ochranu osobních údaju se Funidelia zavazuje k zajištení maximální bezpecnosti pri nakládání s osobními údaji stejne jako k zabezpecení techto informací pred ztrátou ci zneužitím.

Zásady ochrany osobních údaju se vztahují a jsou platné pri každé návšteve stránek www.funidelia.cz.

Funidelia predpokládá, že dané informace jsou poskytnuty osobami k tomu oprávnenými, a proto považuje tyto informace za aktuální a správné. Zákazník je zodpovedný za vcasnou aktualizaci svých osobních údaju. Funidelia nenese zodpovednost za jakékoli chyby zpusobené neaktuálními osobními údaji.

V prípade žádosti o úverovou smlouvu a zaslání úctu zákazníkovi po objednání zboží si Funidelia vyhrazuje právo vyžádat si overení verohodnosti žadatele u renomované španelské úverové spolecnosti. Tyto informace nebudou použity za jiným úcelem než tímto.

Funidelia si rovnež vyhrazuje právo použít zákazníkovi osobní údaje za úcelem vedení statistik.

Co se týce souteží, užíváme osobní údaje zákazníku k informování vítezu a k informování o naší nabídce. Pro více informací viz Podmínky pro úcast v soutežích.

Pokud aktuálne platné Zásady ochrany osobních údaju neurcují jinak, Funidelia nebude prodávat zákazníkovy osobní údaje tretí strane bez povolení zákazníka.

Pro prohlížení našich stránek není nutné aktivovat „cookies“. Ovšem pro prístup do nákupního košíku a objednání zboží musí být „cookies“ aktivovány. „Cookies“ jsou textové soubory, které umožnují našemu systému identifikovat zákazníkuv pocítac jako jednoho uživatele kdykoli zákazník vstoupí na naše stránky. Tyto soubory jsou uchovávány internetovým prohlížecem na harddisku uživatele. Funidelia používá „cookies“ k rozpoznání zákazníkovy IP adresy a tím šetrí Váš cas.

„Cookies“ jsou povetšinou používány k usnadnení procesu objednání (napr. zapamatováním si zákazníkovy identity a automatickým vyplnením nutných detailu bez nutnosti znovu zadávat e-amilovou adresu). Mohou být ovšem použity také pro doporucení produktu souvisejících s naposledy ci casto hledanými výrazy. Takto mužeme našim zákazníkum nabídnout produkty, které by je mohly zájímat na základe analýzy údaju získaných z „cookies“. Tato metoda získávání informací je anonymní a není používána k uchovávání osobních údaju.

Je možné, že Váš prohlížec nepovoluje aktivaci „cookies“, což negativne ovlivní Vaše možnosti užívání našich stránek. Ujištujeme Vás, že naše „cookies“ neobsahují virusy ani neshromaždují osobní údaje. Funidelia používá Google Analytics, analytický nástroj poskytovaný spolecností Google, Inc. („Google“). Google analytics používá „cookies“ za úcelem shromaždování informací o cinnosti uživatelu na našich webových stránkách.

Infomace získané pomocí cookies (aktivita na našich stánkách, IP adresa …) bude uchována spolecností Google na serverech situovaných v USA. Google použije tyto údaje k vytvorení prehledu o Vašich aktivitách na naších webových stránkách a tím umožní zlepšení našich služeb a jejich maximální prizpusobení Vašim potrebám. Google muže rovnež sdílet tyto informace s tretí stranou, v prípade, že zákon toto schvaluje ci v prípade, že tretí strana je zastupována spolecností google. Google neuvede Vaši IP adresu v žádných dalších statistikách. Používání „cookies“ mužete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížece. Mejte ovšem na pameti, že toto muže negativne ovlivnit Vaše možnosti použití našich webových stránek.

Používáním našich stránek www.funidelia.cz vyjadrujete souhlas se shromaždování výše uvedených informací spolecností Google.

Za úcelem maximální bezpecnosti behem platby kartou používá Funidelia platební portály renomovaných financních institucí.

Zákazníkovy osobní údaje jsou zasílány v zakódované podobe (SSL) prímo dotycné financní instituci. Kódovací systém SSL zajištuje maximální bezpecnost behem sdílení osobních údaju po internetu.

Informace o Vaší kreditní karte nejsou uchovávány v žádné databázi. Jsou použity jednorázove pouze za úcelem uskutecnení online platby kreditní kartou.

V souladu s ustanoveními v Zákonu o ochrane osobních údaju (Fundamental Law of the Privacy of Personal Details) 15/1999 vyplnením jakýchkoli formuláru na stránkách www.funidelia.cz ci zasíláním e-mailu vyjadrujete souhlas s Zásadami ochrany osobních údaju a rovnež dáváte spolecnosti Funidelia povolení nakládat s temito informacemi v souladu s temito pravidly.

Pouhým navštívením stránek www.funidelia.cz neposkytují naši zákazníci žádné osobní údaje, ani nejsou povinnování takto ucinit. Používáním našich webových stránek se zákazníci zavazují používat tyto stránky pro nakupování a prohlížení produktu bez nekalých úmyslu.

Top